วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

อภัยราชกุมารสูตร

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องของการพูดไว้ใน อภัยราชกุมารสูตร ไว้ดังนี้

1.วาจาใดไม่จริง ไม่ประกอบประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
2.วาจาใดจริง ไม่ประกอบประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
3.วาจาใดจริง ประกอบประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ควรรู้กาลอันควรหรือไม่ควรที่พึงกล่าววาจานั้น
4.วาจาใดไม่จริง ไม่ประกอบประโยชน์ แต่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
5.วาจาใดจริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
6.วาจาใดจริง ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ควรรู้กาลอันควรหรือไม่ควรที่พึงกล่าววาจานั้น

มนุษย์ควรกล่าววาจาที่ "จริง" "มีประโยชน์" และ "ถูกกาลเทศะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น