วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อพุทธศาสนิกชนได้รู้จักเข้าใจชิดใกล้สังคมศาสนายิ่งขึ้น

๒.เพื่อปลูกฝัง ตอกย้ำ ทบทวน สัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นเบื้องต้นของสัมมาอาริยะ มรรค

๓.เพื่อพัฒนาสมาธิจิต และการปฏิบัติธรรมในระบบสัมมาอาริยะมรรคให้เข้มข้นจริงจังมากขึ้น

๔.เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับมิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นสังคมพุทธบริษัท

๕.เพื่อสร้างจารีตประเพณีหรือรอยทางอันดีไว้ให้เครือญาติ บุตรหลานและอนุชน

๖.เพื่อผนึกพลังคนดีมีศีลธรรม ร่วมสร้างสังคมเพื่อน สังคมพุทธ หรือสังคมกัลยาณมิตรสืบไป

๗.เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับ

ทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์

๘. เพื่อสาธิตการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม

๙. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มาทำแบบฝึกหัดร่วมกัน ในการให้และ

การรับ ผ่านการทำงานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น

ที่นี่ … มีดอกไม้ สวยสดใสในพื้นหญ้า

ที่นี่ … มีแววตา ไร้มายาพาสับสน

ที่นี่ … มีความรัก อบอุ่นนักยามมืดมน

ที่นี่ … ไม่อับจน เพราะมากล้นคนเข้าใจ

ที่นี่ … มีแสงธรรม ส่องนำทางชีวิตได้

ที่นี่ … มีน้ำใจ หล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น